Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Forretningsorden

Forretningsorden for skolebestyrelsen​ på Overlund Skole

 

Overlund Skoles skolebestyrelse består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Alle har stemmeret.

Elev- og personalerepræsentanter vælges for 1 år af gangen.

Skolens ledelse deltager i møderne uden stemmeret.

Skolebestyrelsens væsentligste opgaver er at fastsætte overordnede principper for skolens virksomhed, herunder ordensregler og værdiregelsæt, samt at føre tilsyn med skolens virksomhed.

Den daglige drift af skolen udøves af skoleledelsen.

 

 1. Formanden og skolelederen aftaler inden skoleårets start møderækken for det kommende skoleår, herunder datoer og starttidspunkt.

  På Overlund Skole afholdes bestyrelsesmøder mandage i tidsrummet
  17.00-19.30 eller 17.00-20.00.
  Skolebestyrelsen mødes ca. 10 gange om året, hvor forældre-, elev-, personale og ledelsesrepræsentanter i fællesskab sætter rammerne for Overlund Skoles læringsmiljø og sociale miljø.


  Skolebestyrelsen afholder et årligt fælles bestyrelsesmøde med skolebestyrelsen fra Møllehøjskolen i forlængelse af Overlund Skoles eget bestyrelsesmøde.

 

 1. Skolebestyrelsen bruger forskudte valgperioder, så der hvert andet år skiftevis vælges tre hhv. fire nye forældremedlemmer til bestyrelsen. De valgte medlemmer sidder i fire år og sikrer derved kontinuitet.
  På skolebestyrelsens første møde efter valg vælges blandt de forældrevalgte medlemmer formand og næstformand.

 

 1. Formanden (og evt. næstformanden) fastsætter i samarbejde med skolens leder dagsorden og skolens leder udsender denne pr. mail til medlemmerne senest 5 dage forud for mødet.
  Hvis medlemmer ønsker punkter tilført dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet.

 

 1. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsesmedlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.
  Afstemninger sker efter reglen om almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  Samtlige valgte medlemmer har stemmeret.

 

 1. Elevrepræsentanterne må ikke overvære sager vedrørende enkeltpersoner.

 

 1. Skolebestyrelsens møder er lukkede møder og alle har tavshedspligt.
  Det er altid muligt at indbyde andre, der vil være relevant for dagsordenen, til bestyrelsens møder.

 

 1. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde meddeles dette til formanden og skolelederen.
  Hvis et medlem er forhindret i at deltage i møder i en længere periode, afgør skolebestyrelsesformanden om der skal indkaldes en suppleant.

 

 1. Skolens leder fører et beslutningsreferat over skolebestyrelsens møder. I referatet anføres, hvilke medlemmer der har været til stede.
  Beslutningsreferatet udsendes til medlemmerne via mail umiddelbart efter mødet til godkendelse og eventuel kommentering via tråd i Aula. Det godkendte referat bliver efterfølgende lagt på skolens hjemmeside.

 

 1. Ethvert medlem samt skolens leder kan i kort form forlange en afvigende mening tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

 

 1. Forretningsordenen kan til enhver tid revideres, hvis et flertal ønsker det.

 

 Forretningsordenen er revideret og vedtaget på bestyrelsesmødet d. 3. oktober 2022